mecenas.biz

Skazanie bez rozprawy - w jakich okolicznościach jest możliwe?

Prokurator może zrezygnować z dalszego postępowania dowodowego i skierować do sądu, zamiast aktu oskarżenia, wniosek o skazanie bez rozprawy na uzgodnioną z oskarżonym karę. Czym charakteryzuje się takie rozwiązanie? Jakie warunki należy spełnić, aby można było go zastosować?

Skazanie bez rozprawy - na czym polega?

Opisane w art. 335 kodeksu prawa karnego, skazanie bez rozprawy jest najbardziej klasyczną formą konsensualnego (wynik zgodnych oświadczeń woli obu stron) zakończenia procesu karnego. Polega na ustaleniu pomiędzy podejrzanym i prokuratorem, w postępowaniu przygotowawczym rozmiaru przyszłej kary. Następnie o jej orzeczenie prokurator zwraca się do sądu we wniosku o skazanie bez rozprawy. Zgodnie z przepisami, aby takie pismo było kompletne:

  • oskarżony musi przyznać się do winy
  • jego wyjaśnienia okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości
  • zgoda oskarżonego rozumiana jest jako akceptacji uzgodnionych z prokuratorem kar lub środków karnych
  • postawa oskarżonego potwierdza, że cele postępowania zostaną osiągnięte

W przypadku spełnienia tych warunków, prokurator występuje do sądu nie z aktem oskarżenia ale z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego. Dodatkowo wydaje orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przestępstwo, uwzględniając również chronione interesy pokrzywdzonego. Takie uzgodnienie często obejmuje wydanie rozstrzygnięcia w zakresie poniesienia kosztów procesu.

Wydanie wniosku - adwokat Wrocław radzi

Skazanie bez rozprawy nie wymaga przyznania się podejrzanego do winy, ponieważ samo uzgodnienie z nim kary może być wystarczające. Ważne, aby zgoda na określony wniosek była wyrażona osobiście. Adwokat Wrocław dodaje, że obrońca może brać udział w porozumieniu z prokuratorem, ale nie może zastąpić podejrzanego w osobistym wyrażeniu zgody. Adwokat Wrocław podkreśla, że uzasadnienie takiego wniosku powinno być przekonujące. Wskazywać na dowody świadczące o tym, że okoliczności popełnienia czynu oraz wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez rozpoczynania rozprawy.

Konsekwencje skazania bez rozprawy

Zazwyczaj oferta składana przez prokuratora wydaje się dla podejrzanego bardzo korzystna. Ważne, aby miał on jednak świadomość konsekwencji, które związane są z wydaniem przez Sąd wyroku skazującego. Przede wszystkim powinien wiedzieć, że zgoda na skazanie bez rozprawy oznacza wyłączenie możliwości pełnego odwołania się od wyroku, wydanego w tym trybie oraz ograniczenie możliwości kwestionowania ustaleń faktycznych i wymiaru kary (art. 447 § 5 k.p.k). Dodatkowo nazwisko skazanego pojawi się w rejestrze skazanych i pozostaje tam do momentu zatarcia skazania. Oznacza to brak możliwości zajmowania wielu stanowisk oraz utrudnienia w znalezieniu pracy, w której konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Takie skazanie uniemożliwia również podróż do krajów wymagających zaświadczenia o niekaralności w trakcie składania wniosku wizowego.

Kancelaria prawna Wrocław - skorzystaj z pomocy specjalistów

Dobrowolne poddanie się karze skutkuje skierowaniem sprawy w sądzie na posiedzenie, a nie rozprawę. W przypadku wątpliwości, sąd może nie uwzględnić wniosku i skierować sprawę na rozprawę, która będzie podlegać rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W sytuacji gdy sąd stwierdzi, że przesłanki skazania bez rozprawy jednak zostały spełnione, uwzględnia wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W tym wypadku nie prowadzi postępowania dowodowego, nie przesłuchuje świadków, ograniczając przeprowadzenie sprawy do minimum.

Kancelaria adwokacka Wrocław udziela wszelkich porad z zakresu prawa karnego oraz możliwości skazania bez rozprawy. Warto skorzystać ze wsparcia oraz wiedzy profesjonalistów, którzy dokładnie przeanalizują całą sprawę i doprowadzą ją do pozytywnego rozstrzygnięcia.

en_US