mecenas.biz

Czym jest upadłość konsumencka i jak działa w praktyce?

Zdarza się, że zobowiązania finansowe osoby fizycznej mogą przekroczyć jej zdolność do ich pokrycia. Czasami jedynym ratunkiem z takiej sytuacji może być upadłość konsumencka. Czym jest, i jak działa? Komu przysługuje, i jak się o nią starać? Jak przebiega ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości krok po kroku

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w marcu 2009 roku. Polega ona na redukcji, bądź całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy, stąd korzystne może być zasięgnięcie porady prawnej przed złożeniem stosownego wniosku. Po złożeniu wniosku sąd weryfikuje czy do niewypłacalności nie doszło na skutek celowego działania bądź rażącego zaniedbania. I tak przykładowo – jeżeli w momencie zaistnienia zadłużenia nie było przeciwwskazań do jego spłacenia, jednak sytuacja zmieniła się w sposób niezawiniony przez wnioskującego (na przykład wskutek choroby bądź utraty pracy) to wniosek zostanie uznany za zasadny. Składając wniosek należy również zawrzeć dane wierzycieli, informacje dotyczące zadłużenia, takie jak jego wysokość i czas zapadalności, oraz wszelkie dodatkowe informacje które mogą zadziałać na naszą korzyść. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd oznacza ogłoszenie upadłości – majątek podlegający zajęciu zostaje zlicytowany na poczet spłaty zadłużeń, zaś ewentualna brakująca kwota zostaje przez sąd rozłożona w formie planu spłaty.

A może lepiej zasięgnąć porady prawnej?

Procedura upadłościowa jest skomplikowana, a sporządzenie odpowiedniego wniosku upadłościowego może być trudnym zadaniem dla większości osób fizycznych. Z tego powodu warto rozważyć stosowność zasięgnięcia porady prawnej. Pomoc prawnika w sporządzeniu odpowiedniego wniosku może być kluczowa dla powodzenia całej procedury. Należy pamiętać, że choć nie wymagają tego przepisy sąd zwykle wyznacza termin rozprawy, podczas której przesłuchuje wnioskodawcę. Decyzja o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku zapada więc na podstawie samej jego treści, oraz może być uzupełniona o dodatkowe zeznania, stąd tak istotne jest jak najwłaściwsze przygotowanie wniosku by zawierał on kluczowe elementy i nie budził wątpliwości.

Podsumowanie

Czasami może się okazać, że upadłość konsumencka jest jedynym sposobem na wyjście z długu. Jeżeli spełniamy wszystkie prawne wymagania kluczem pozostaje odpowiednie sformułowanie wniosku, tak aby nie został on odrzucony.

en_US