mecenas.biz

Apelacja w postępowaniu cywilnym - najważniejsze informacje

Apelacja jest jednym z trudniejszych do przygotowania pism procesowych. Wnoszona jest tylko od wyroków i jest zwyczajnym środkiem odwoławczym. W jaki sposób przebiega cała procedura odwołania się od wyroku w przypadku postępowania cywilnego?

Kto może wnieść apelację?

Zgodnie z art. 176 Konstytucji RP postępowanie sądowe musi być dwuinstancyjne. Umożliwia to każdemu odwoływanie się od orzeczeń sądowych. Termin wniesienia apelacji wynosi 14 dni, a liczony jest od dnia wyroku lub jego doręczenia wraz z uzasadnieniem. Apelacja może być wnoszona przez każdą ze stron postępowania cywilnego, nie ma w tym zakresie ograniczeń. Zarówno powód jak i pozwany, może ją przygotować i odwołać się od wyroku. Pismo nie musi być sporządzone przez radcę prawnego lub adwokata, jednak wiedza osób doświadczonych w tym zakresie, może być niezwykle pomocna.

Prawo cywilne a wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Przed napisaniem apelacji warto złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia, Termin do złożenia wniosku jest ściśle określony i wynosi do 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku. Informacje zawarte w uzasadnieniu pozwolą dokładnie określić zarzuty apelacji. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia zwolniony jest na razie z kosztów sądowych, więc nie musimy się obawiać dodatkowych obciążenia finansowego. Według Prawa Cywilnego termin wniesienia apelacji wynosi 2 tygodnie od dnia ogłoszenia lub doręczenia wyroku. W przypadku wniesienia wniosku o uzasadnienie, termin apelacji liczony jest od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem, tak więc złożenie wniosku automatycznie wydłuża czas do złożenia apelacji.

Wymogi formalne

Apelacja zawsze kierowana jest do sądu wyższej instancji. Od wyroku sądu rejonowego odwołujemy się do sądu okręgowego. Z kolei od orzeczenia sądu okręgowego do sądu apelacyjnego. Apelację wnosi się zawsze za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Odpowiednio sporządzona apelacja powinna zawierać zakres zaskarżenia, przedstawienie zarzutów, oznaczenie orzeczenia, które jest zaskarżane, wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku.

Kancelaria prawna Wrocław - wsparcie w przygotowaniu pism

W trakcie przygotowywania pisma, jakim jest apelacja warto skonsultować się z profesjonalistą. Kancelaria prawna Wrocław podpowie jakie zarzuty mogą być podstawą apelacji oraz w jaki sposób sformułować jej treść, aby zawierała wszystkie niezbędne informacje. Skorzystanie z wiedzy prawniczej adwokata może być szansą na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd.

pl_PL