mecenas.biz

Czy można wyłączyć sędziego w procesie karnym?

Zachowanie bezstronności w sądzie jest kluczowym aspektem, aby rozprawa przebiegała zgodnie z prawem. Co w przypadku pojawienia się okoliczności, które rzucają podejrzenia na rozstrzygających? Czy zmiana sędziego w procesie karnym jest możliwa? Jak przebiega cały proces i jakie są tego skutki?

Zmiana sędziego w procesie karnym - w jakich przypadkach?

Zależnie od przyczyny, która uzasadnia wyłączenie, zmiana sędziego w procesie karnym jest możliwa. Następuje na żądanie samego sędziego, z urzędu lub na wniosek strony. Zakaz udziału w sprawie dotyczy orzekania na rozprawie, wszelkich postanowień oraz zarządzeń związanych z tokiem sprawy w danej instancji. Sędzia, który uzna, że powinien wyłączyć się ze względu na zaistniałe okoliczności, składa oświadczenie na piśmie do akt, a jego miejsce zajmuje inny sędzia. Wyłączenie z urzędu występuje z kolei w przypadku braku samowyłączenia przez sędziego. W sytuacji gdy prowadzący rozprawę wydaje orzeczenie już po powstaniu przyczyny uzasadniającej wyłączenie z mocy prawa, jest ono wadliwe. Co więcej orzekanie przez tego sędziego stanowi uchybienie procesowe, które jest bezwzględną przyczyną odwoławczą oraz bezwzględną przyczyną kasacyjną,

Porady prawne - kiedy sędzia wyłączony jest z mocy prawa?

Według porad prawnych sędzia może być wyłączony z mocy prawa z kilku powodów: jeżeli jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób; sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w punkcie wyżej; był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze; brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia; brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone – tj. jeśli sprawa wraca do ponownego rozpoznania po uchyleniu orzeczenia; brał udział w wydaniu wyroku umarzającego postępowanie karne warunkowo w razie podjęcia tego postępowania lub prowadził mediację. Zmiana sędziego w procesie karnym w przypadku wątpliwości co do jego bezstronniczości następuje również na żądanie sędziego bądź na wniosek strony.

Jak złożyć wniosek? Kancelaria prawna Wroclaw zachęca do konsultacji

Wniosek należy zgłosić przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ponieważ zgłaszany już po odczytaniu aktu oskarżenia na rozprawie, pozostaje bez rozpoznania. Następnie sędzia, którego pismo dotyczy składa oświadczenie do akt. Wniosek rozpoznaje się od razu. W przypadku podania o wyłączenie całego składu, powody wyłączenia muszą odnosić się indywidualnie do każdego z sędziów orzekających w danych sądzie lub w przypadku gdy wyłączeniu podlega taka liczba sędziów, że nie będzie możliwe utworzenie kolegialnego składu sądu orzekającego o wyłączeniu. Warto wiedzieć, że wyłączenie sędziego może nastąpić jedynie z orzeczenia sądu przed którym toczy się postępowanie. W składzie natomiast nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. Kancelaria prawna Wrocław zachęca do skorzystania z porad prawnych, na których dokładnie omawia kwestie i wszystkie formalności związane z tym tematem.

Podsumowanie

Po zmianie sędziego w procesie karnym jeżeli rozpoznanie sprawy pozostaje niemożliwe, zostaje ona przekazana innemu sądowi równorzędnemu. Może on jednak przekazać ją innemu sądowi, ponieważ postanowienie nie jest bezwzględnie wiążące.

pl_PL