mecenas.biz

Obniżenie alimentów na dziecko - czy to możliwe?

Temat alimentów bez wątpienia jest kontrowersyjny i zawsze wzbudza duże emocje. Okazuje się, że początkowe ustalenia mogą ulec zmianie, a na przestrzeni wielu lat, sytuacja obojga rodziców może się jednak drastycznie zmienić. Dowiedz się więcej o tym, jak obniżyć alimenty.

Temat alimentów bez wątpienia jest kontrowersyjny i zawsze wzbudza duże emocje. Rodzice powinni wspólnie łożyć na wychowanie dzieci, ale często ich możliwości materialne bardzo się różnią. O wysokości alimentów rozstrzyga sąd, biorąc pod uwagę zebrane dowody. Jednak na przestrzeni wielu lat, sytuacja obojga rodziców może się jednak drastycznie zmienić, dlatego też możliwa jest zmiana ustalonej wysokości świadczeń. Jak więc obniżyć alimenty?

Obniżenie alimentów na dziecko - warunki

Najważniejszym czynnikiem otwierającym możliwość obniżenia alimentów na dziecko jest wykazanie znacznej zmiany w sytuacji finansowej jednej ze stron. Taka zmiana musi jednak powstać w wyniku istotnego powodu- np. utraty pracy (np. spowodowanej grupowymi zwolnieniami lub utraty zdolności do wykonywania danego zawodu), wzrostu kosztów leczenia lub innej sytuacji losowej. Podstawą do obniżenia alimentów jest również poprawa warunków finansowych osoby, która otrzymuje alimenty. Taką zmianą może być rozpoczęcie pracy przez osobę studiującą. Warto pamiętać, że to na osobie występującej o obniżenie świadczenia alimentacyjnego spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów mających argumentować jej zasadność.

jak obniżyć alimenty? - Kroki do wykonania

Aby alimenty mogły ulec zmianie należy złożyć pozew do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinnym i Nieletnich) właściwy dla miejsca zamieszkania osoby otrzymującej alimenty. Pozew o obniżenie alimentów kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów. Podczas postępowania sąd bardzo dokładnie przypatruje się wszystkim okolicznościom mającym wpływ na decyzję o zmniejszeniu alimentów. Czynnikiem istotnym może być również jakość kontaktów, na które składa się może częstotliwość spotkań, udzielane wsparcie niematerialne, czyli wszystko to, co można byłoby określić mianem zaangażowania. Od decyzji Sądu Rejonowego można się odwoływać do Sądu Okręgowego. Zarówno podwyższenie, jak i obniżenie alimentów na dziecko jest możliwe z prawnego punktu widzenia, o ile tylko zaistnieją do tego podstawy. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasza sytuacja wpisuje się w określone warunki warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie, który indywidualnie rozpatrzy naszą sprawę.

pl_PL