mecenas.biz

Czym jest mediacja gospodarcza?

Mediacja to sposób rozwiązania w wiążący sposób konfliktu przedsiębiorców bez udziału sądu czy arbitrażu,  a przy udziale bezstronnego mediatora, pozwalający na osiągnięcie porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony. Mediatorzy pomagają stronom zdefiniować kwestie sporne, określić własne interesy i wzajemne oczekiwania, wypracować możliwe rozwiązania i – wspierając negocjacje – osiągnąć korzystne i obopólnie akceptowalne porozumienie.

Prowadzimy mediacje w sporach między przedsiębiorstwami – zarówno małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, np. dotyczące niedotrzymania warunków umowy (wadliwy towar, nieterminowe warunki spłaty, etc.), a także w przypadku podziałów i przejęć firm. Przykładowo można ustalić nowe terminy dostaw, sposób rozłożenia płatności na raty, wykonania innej usługi w miejsce zleconej, ustalenie innych warunków odpowiedzialności.

 • spory o zapłatę
 • spory budowlane
 • spory o zakwestionowanie realizacji umowy
 • spory dotyczące praw autorskich
 • spory dotyczące kadry zarządzającej
Mediacja jest elastyczna, umożliwia uwzględnienie kwestii których formalnie nie można zawrzeć w orzeczeniu sądowym, uwzględnić interesy obu stron a także zachować dobre relacje i możliwość dalszej współpracy w przyszłości.

Mediacja jest:

 • poufna
 • bezstronna
 • neutralna
 • dobrowolna
Mediacja ma charakter poufny. Jej efekty i przebieg objęte są tajemnicą. Mediatorzy gwarantują swoim klientom, że nie ujawnią nikomu żadnych informacji, jakie uzyskają podczas prowadzenia mediacji. Strony nie muszą obawiać się naruszenia tajemnicy handlowej, czy też ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa informacji.
Mediatorzy nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc dla każdej z nich.
Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania, które strony uważają za właściwe. Nie podejmują decyzji, nie oceniają składanych propozycji, lecz towarzyszą stronom w samodzielnym uzgodnieniu odpowiadających im ustaleń. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz za kształt porozumienia spoczywa na stronach.

Oznacza swobodę uczestnictwa w mediacji i zawarcia porozumienia. Strony konfliktu nie są zmuszane do podjęcia mediacji lub do osiągnięcia porozumienia ani przez mediatorów, ani przez sąd lub osoby postronne. Także po rozpoczęciu mediacji każda ze stron może się z niej w każdej chwili wycofać.

Istotnym przy podjęciu decyzji o rozwiązywaniu sporu na drodze mediacji są czas oraz koszty. Według Raportu Doing Bussines in Poland 2017 sporządzanego corocznie przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni. Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw dochodzenie do konsensusu w formie ugody pozwala przedsiębiorstwom ocalić relacje, tak ważne w prowadzeniu biznesu.

Jak przebiega mediacja?

Postępowanie mediacyjne odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych lub drogą elektroniczną na zgodny wniosek stron. Jedno posiedzenie trwa do 1-dnej godziny zegarowej, na wniosek stron można odbyć 2 do 3 posiedzeń w toku jednego spotkania.

Po uzgodnieniu ze stronami i mediatorem, ustalony zostaje termin i miejsce lub forma pierwszego posiedzenia mediacyjnego.

wartomediowac

Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.

Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

Cennik mediacji

 • Opłata rejestracyjna wynosi 300,00 zł płatna przez wnioskodawcę, jest ona bezzwrotna i niezależna od efektów mediacji.
 • Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego (do 1-dnej godziny zegarowej) wynosi 190 /290,00 zł, za następne rozpoczęte posiedzenie mediacyjne danego dnia - 190 / 290,00 zł
 • Koszt projektu ugody i protokołu – od 120,00 zł / 1 arkusz A4

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne, konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

OPŁATA MEDIACYJNA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ustalana stosowanie do wartości przedmiotu sporu:

WPS

do 40.000 zł
powyżej 40.001 zł do 250.000 zł
powyżej 250.000 zł

Wysokości opłaty mediacyjnej

1.200,00 zł
1.200 zł + 1% nadwyżki ponad 40.000 zł
3.700 zł + 1% nadwyżki powyżej 250.001 zł, ale nie więcej niż 50.000

W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH opłata mediacyjna jest stała i wynosi 1500 zł

Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty za umówione spotkanie oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora.

Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.

pl_PL