mecenas.biz

Doświadczony Wrocławski Adwokat oferuje skuteczną pomoc

Prawo rodzinne jest to dziedzina wymagająca szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.

Prowadzimy następujące sprawy:

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • miejsce zamieszkania dziecka
 • władza rodzicielska i jej ograniczenie
 • kontakty z dzieckiem
 • rodzicielski plan wychowawczy
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Konwencja Haska
 • zarząd majątkiem dziecka

Postępowania rozwodowe często są wielkim emocjonalnym przeżyciem dla małżonków, wymagając wielkiej delikatności w ich procedowaniu. Pełnomocnik powinien łączyć z jednej strony empatię i delikatność, a z drugiej konkretne podejście do problemu, oddzielenie faktów od emocji, umiejętność logicznego i spójnego powiązania wszystkich elementów historii jaką opowiada Klient. Celem jest takie przedstawienie sprawy Klienta, aby jego argumenty zostały przez Sąd w jak największym stopniu uwzględnione. Jako prawnik z długoletnim doświadczeniem, mam umiejętność dokonania obiektywnej oceny, które z faktów są dla sprawy istotne a które można pominąć.

Prowadzę sprawy rozwodowe różnego typu. Różnica pomiędzy orzeczeniem rozwodu z winy jednego małżonka, a rozwodem za porozumieniem stron jest diametralna, przede wszystkim ze względu na czas postępowania oraz jego emocjonalne koszty jakie ponoszą obie ze stron postępowania o rozwód.

Postępowanie bez orzekania o winie kończy się zazwyczaj na jednej rozprawie, gdzie Sąd wysłuchuje obie strony. Trzeba oczywiście uzasadnić, dlaczego strony postanowiły się rozstać, jednak nie ma potrzeby wchodzenia w delikatne szczegóły.

W przypadku gdy z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci – ustalić trzeba również alimenty oraz uprawnienia rodzicielskie – z kim dziecko zostaje, jaki zakres uprawnień ma każdy z rodziców, czy jest konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Przy postępowaniu pomiędzy skonfliktowanymi małżonkami i orzekaniem rozwodu z winy jednego bądź obu małżonków mamy natomiast do czynienia z koniecznością dostarczenia do Sądu dowodów winy oraz  rozprawami podczas których sąd przeprowadza zgłoszone dowody. A więc przesłuchujemy świadków – najczęściej Rodzinę i Znajomych małżonków, nierzadko kolegów z pracy. Małżonkowie przedstawiają nagrania rozmów lub sytuacji, zdjęcia – wszystko, aby wykazać winę drugiego z nich. Czasem taki rozwód – długi, ciężki jest jedyną możliwością rozwiązania małżeństwa.

W toku rozwodu  z orzekaniem o winie regulujemy również kwestię alimentów na małżonka – w przypadku rozwodu z winy drugiego z małżonków. Przy konflikcie małżonków niezbędnym jest również ustalenia kontaktów z dzieckiem – zarówno zabierania dziecka w ciągu tygodnia np. dwa popołudnia w tygodniu plus weekend jak też na wakacje czy Święta oraz kontaktów telefonicznych lub Skype. Można również ograniczyć władzę rodzicielską lub wnosić o jej pozbawienie.

Nadrzędną zasadą postępowania rodzinnego jest zasada dobra dziecka. Tylko więc w wyjątkowych przypadkach można jednego z rodziców pozbawić wykonywania władzy rodzicielskiej, częściej możemy ją jednak ograniczyć do określonych uprawnień np. kwestii związanych z leczeniem w przypadku ciężkiej choroby, edukacji.

Jeśli rodzice przedstawią wspólnie wypracowane porozumienie wychowawcze Sąd może postanowić o pozostawieniu władzy obojgu rodzicom, którzy zobowiązani będą stosować w praktyce określone porozumieniem zasady wychowawcze.
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest uzasadniony, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. gdy rodzic zaginął, odbywa długą karę pozbawienia wolności, jest przewlekle chory, wyjechał za granicę na stałe); rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. nadmiernie karcą dziecko, wykorzystują seksualnie, zmuszają do ciężkiej pracy zarówno w celach zarobkowych jak i w gospodarstwie domowym, namawiają dziecko do popełnienia przestępstw);  rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dzieci, celowo nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, prowadzą tryb życia nie gwarantujący prawidłowego rozwoju dziecka przez alkohol, narkotyki itp.).

Pamiętajmy że nawet przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzic zachowuje prawo do osobistych kontaktów  z dzieckiem – jest to bowiem jego obowiązkiem rodzicielskim. Tą kwestię można uregulować w osobnym postępowaniu, gdzie można wnosić o ustalenie zakazu kontaktów z ważnych powodów.

Adwokat a sprawy rodzinne: rozwód, opieka nad dzieckiem

W szczególności koncentrujemy się na sprawach małżeńskich poprzez prowadzenie postępowań rozwodowych (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, o separację). Drugim niezmiernie ważnym sektorem działalności, jaką oferuje nasz adwokat, to sprawy rodzinne takie jak: stosunek między rodzicami i dziećmi obejmujący ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem (np. kontakt przez Skype), miejsca zamieszkania dziecka, czy postanowień związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne: obowiązek alimentacyjny

Aspekty prawne związane z rodziną to szczególny rodzaj spraw sądowych, z jakimi mierzy się adwokat. Sprawy rodzinne, którymi się zajmujemy, dotyczą wielu kwestii, które mogą wyniknąć podczas rozwodu. Są to także postępowania alimentacyjne dotyczące świadczeń na rzecz dzieci, jak również świadczenia pomiędzy byłymi małżonkami. Pomoc prawna obejmuje wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, pomoc w zgromadzeniu materiałów dowodowych do postępowania, jak również prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie świadczeń wynikających z obowiązku alimentacyjnego. Nasz adwokat spraw rodzinnych, oferuje pomoc we wszystkich stadiach postępowania. Poczynając od przedsądowych postępowań mediacyjnych, które mają na celu zawarcie ugody i wypracowanie kompromisu między stronami, jak i postępowania sądowego wraz z postępowaniem zabezpieczającym. W przypadku braku dobrowolnej realizacji orzeczeń prowadzimy również postępowanie egzekucyjne.

PRZYGOTOWALIŚMY DLA TWOJEJ WYGODY KALKULATOR ALIMENTÓW

pl_PL