Adwokat Wrocław
tel. 609 00 00 99

MEDIACJE

CZYM JEST MEDIACJA GOSPODARCZA?

Mediacja to sposób rozwiązania w wiążący sposób konfliktu przedsiębiorców bez udziału sądu czy arbitrażu,  a przy udziale bezstronnego mediatora, pozwalający na osiągnięcie porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony. Mediatorzy pomagają stronom zdefiniować kwestie sporne, określić własne interesy i wzajemne oczekiwania, wypracować możliwe rozwiązania i – wspierając negocjacje – osiągnąć korzystne i obopólnie akceptowalne porozumienie. 

Prowadzimy mediacje w sporach między przedsiębiorstwami - zarówno małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, np. dotyczące niedotrzymania warunków umowy (wadliwy towar, nieterminowe warunki spłaty, etc.), a także w przypadku podziałów i przejęć firm. Przykładowo można ustalić nowe terminy dostaw, sposób rozłożenia płatności na raty, wykonania innej usługi w miejsce zleconej, ustalenie innych warunków odpowiedzialności.

 • spory o zapłatę,
 • spory budowlane,
 • spory o zakwestionowanie realizacji umowy,
 • spory dotyczące praw autorskich,
 • spory dotyczące kadry zarządzającej.

Mediacja jest elastyczna, umożliwia uwzględnienie kwestii których formalnie nie można zawrzeć w orzeczeniu sądowym, uwzględnić interesy obu stron a także zachować dobre relacje i możliwość dalszej współpracy w przyszłości

Mediacja jest:

 • Poufna
 • Bezstronna
 • neutralna
 • Dobrowolna

POUFNOŚĆ

Mediacja ma charakter poufny. Jej efekty i przebieg objęte są tajemnicą. Mediatorzy gwarantują swoim klientom, że nie ujawnią nikomu żadnych informacji, jakie uzyskają podczas prowadzenia mediacji. Strony nie muszą obawiać się naruszenia tajemnicy handlowej, czy też ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa informacji.

BEZSTRONNOŚĆ 

Mediatorzy nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc dla każdej z nich.

NEUTRALNOŚĆ

Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania, które strony uważają za właściwe. Nie podejmują decyzji, nie oceniają składanych propozycji, lecz towarzyszą stronom w samodzielnym uzgodnieniu odpowiadających im ustaleń. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz za kształt porozumienia spoczywa na stronach.

DOBROWOLNOŚĆ

Oznacza swobodę uczestnictwa w mediacji i zawarcia porozumienia. Strony konfliktu nie są zmuszane do podjęcia mediacji lub do osiągnięcia porozumienia ani przez mediatorów, ani przez sąd lub osoby postronne. Także po rozpoczęciu mediacji każda ze stron może się z niej w każdej chwili wycofać. 

Istotnym przy podjęciu decyzji o rozwiązywaniu sporu na drodze mediacji są czas oraz koszty. Według Raportu Doing Bussines in Poland 2017 sporządzanego corocznie przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni. Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw dochodzenie do konsensusu w formie ugody pozwala przedsiębiorstwom ocalić relacje, tak ważne w prowadzeniu biznesu.

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?

Postępowanie mediacyjne odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych lub drogą elektroniczną na zgodny wniosek stron. Jedno posiedzenie trwa do 1-dnej godziny zegarowej, na wniosek stron można odbyć 2 do 3 posiedzeń w toku jednego spotkania.

Po uzgodnieniu ze stronami i mediatorem, ustalony zostaje termin i miejsce lub forma pierwszego posiedzenia mediacyjnego.

Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.

Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

CENNIK MEDIACJI

 • Opłata rejestracyjna wynosi 120,00 zł płatna przez wnioskodawcę, jest ona bezzwrotna i niezależna od efektów mediacji.
 • Opłata mediacyjna wynosi 1% od wartości sporu sprawach majątkowych gdzie można ustalić wartość przedmiotu sporu  lub zgodnie z godzinowym nakładem pracy mediatora. 
 • Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego (do 1-dnej godziny zegarowej)  wynosi 190/290,00 zł, za następne rozpoczęte posiedzenie mediacyjne danego dnia - 190/290,00 zł
 • Koszt projektu ugody i protokołu – od 120,00 zł / 1 arkusz A4

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć stawkę 23% vat. Kwoty niższe dotyczą osób fizycznych.

Wartość przedmiotu sporu określają wspólnie strony. W razie braku zgody między stronami odnośnie określenia tej wartości lub powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości jej określenia, wartość przedmiotu sporu oznacza mediator.

Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy lub w  Kancelarii.

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron lub odwołania go mniej niż 7 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbytą sesję mediacyjną, uwzględniające koszty dojazdu oraz wynagrodzenia mediatora. Zwyczajowo koszt ten pokrywa strona nie stawiająca się lub odwołująca spotkanie po wskazanym wyżej terminie.

Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są sumowane.