mecenas.biz

Alimenty na dziecko

Child maintenance obligation is based on the obligations to provide the means of subsistence, and, where necessary, measures of education.  In practice, the most common forms of the maintenance obligation is child support and spousal maintenance.

W pierwszym przypadku podstawą uzyskania alimentów przez dziecko jest jego niesamodzielność. Dziecko nie musi znajdować się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej. Wystarczy, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać i jednocześnie możliwości zarobkowe rodziców umożliwiają łożenie na rzecz dziecka. Oceniając okoliczności spełnienia obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę możliwości rodziców do osiągania dochodów, a nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody. Rodzice mają obowiązek zaspokajać tzw. uzasadnione potrzeby dziecka, które orzecznictwo rozumie jako np. wyżywienie, mieszkanie, opieka medyczna, odzież, wypoczynek, edukacja, itp.

W celu uzyskania alimentów należy złożyć pozew do Sądu Rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub też do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego. W pozwie koniecznym jest wykazanie wskazanych wyżej przesłanek. Uzasadnienia wymaga zarówno niesamodzielność dziecka jak i jego potrzeby, ale i możliwości zarobkowe pozwanego. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych.

Raz oznaczona przez sąd kwota alimentów może być zmieniona zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść uprawnionego. Takową zmianę uzasadniają, co naturalne zwiększające się z wiekiem potrzeby dziecka, ale również sytuacja majątkowa pozwanego. Jeśli rodzice uznają, że nie mają już obowiązku płacić alimentów, to nie mogą zaprzestać płacenia samowolnie. Muszą wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.

Określenie czasu trwania opisywanego obowiązku nie jest łatwe. Często uważa się, że po ukończeniu 18. roku życia rodzice nie muszą już płacić alimentów. W rzeczywistości tak nie jest. Pełnoletniość nie jest granicą, która pozwala rodzicom na uwolnienie się od obowiązku alimentacji na rzecz dzieci. Dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samo ma prawo do alimentów od rodziców. Alimenty dziecku przysługują bez względu na wiek. Jednak należy pamiętać, że dziecko, które uzyskało już pełnoletniość powinno wykazać, że nie z własnej winy nie potrafi się jeszcze utrzymać bez pomocy rodziców. Taką sytuację uzasadniać mogą np. studia dziecka lub niepełnosprawność.

Istnieje również możliwość uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Otrzymują je dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, ale także te z rodzin pełnych. Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżącej zasądzonych alimentów. Nie mogą jednak wynieść więcej niż 500 zł na dziecko.

pl_PL