mecenas.biz

Alimenty na małżonka

Spouse in deprivation may request from a spouse or former spouse to pay maintenance, unless the other spouse’s financial situation justifies it. A maintenance obligation between spouses depends on who is to blame for the marital break-up which is established in the course of divorce proceedings.

Małżonek znajdujący się w niedostatku może domagać się od współmałżonka lub byłego małżonka alimentów, o ile możliwości zarobkowe i majątkowe drugiego to uzasadniają. Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego, ustalonego w toku postępowania rozwodowego.

W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, alimentów może żądać małżonek winny od małżonka drugiego również winnego lub małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.

Nie wolno zapominać, że także w czasie trwania małżeństwa małżonkowie mają obowiązek dostarczać środków utrzymania dla zaspokojenia potrzeb rodziny. Wnika z tego, że także w tym przypadku jedna strona może żądać od drugiej alimentów.

pl_PL