mecenas.biz

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tzn. od zasady osobistego zawarcia małżeństwa przez nupturientów, czyli przyszłych małżonków. Zgodnie z powyższą zasadą małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, złożą oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Przez pełnomocnika można zawrzeć zarówno ślub świecki jak i konkordatowy.

Możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika zależy od uzyskania zezwolenia sądu rejonowego. Sąd wydaje zezwolenie na wniosek osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa do zawarcia związku małżeńskiego. Od wniosku pobiera się opłatę sądową w wysokości 100 zł. Sąd wyda zezwolenie gdy konieczność zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika uzasadniona jest ważnymi powodami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie dookreśla, jakie powody uważane sąd za ważne przy wydawaniu niniejszego zezwolenia. Zgodnie z poglądami orzecznictwa oraz przedstawicieli nauki prawa, przy ustalaniu ważnych powodów, sąd powinien brak pod uwagę każdorazowo okoliczności konkretnej sprawy. Jednocześnie powszechnie uważa się, że ważnym powodem będzie ciężka choroba jednego z przyszłych małżonków lub udział w misji wojskowej.  Sąd wydaje zezwolenie w formie postanowienia. Od orzeczenia sądu przysługuje wnioskodawcy apelacja. Wydane w skutek apelacji orzeczenie jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.

Zezwolenie powinno w swojej treści wskazywać imiona i nazwiska nupturientów oraz osobę pełnomocnika. Po uzyskaniu zezwolenia sądu przyszły małżonek może udzielić pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu małżeństwa. Pełnomocnictwo powinno mieć określoną formę prawną, tzn. ma być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Dodatkowo w treści pełnomocnictwa należy wymienić osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Jeżeli pełnomocnik zawarł w imieniu mocodawcy małżeństwo bez uprzedniego uzyskania zezwolenia sądu lub jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub mocodawca skutecznie je odwołał można żądać unieważnienia małżeństwa. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa może wystąpić osoba, która udzieliła pełnomocnictwa (mocodawca). Jednak, mocodawca nie może wystąpić z żądaniem unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli już wspólne pożycie. 

Best Defence

Our criminal defense attorneys will protect your rights in court.

Skilled Attorneys

We have best skilled attorneys with extensive backgrounds.

Planning The Case

We have received more than 150 juryand court trial victories.
pl_PL